Asielverzoeken

Asielzoekers kunnen meer dan één asielverzoek indienen. Een volgende aanvraag kan worden ingediend als er bij de beoordeling van de asielaanvraag sprake is van nieuwe feiten. Maar soms is er ook aanleiding een asielverzoek opnieuw te beoordelen, zonder dat er nieuwe feiten zijn aangedragen.

Het is niet precies aan te geven hoe groot het aantal volgende aanvragen is. Vanaf augustus 2006 kan de Immigratie- en Naturalisatiedienst eerste en volgende aanvragen afzonderlijk onderscheiden. Voor eerdere jaren is dit niet mogelijk.
In dit artikel zijn de termen asielzoekers en asielverzoeken door elkaar gebruikt. Omdat een asielzoeker meerdere asielverzoeken kan indienen, moet in alle gevallen strikt genomen “asielverzoeken” worden gelezen.

Asielzoekers van wie het verzoek wordt ingewilligd krijgen een verblijfsvergunning voor bepaalde tijd  De asielvergunning wordt in beginsel voor een periode van maximaal 5 jaar verleend. De betrokkene kan na 5 jaar verblijf op grond van de vergunning voor bepaalde tijd in aanmerking komen voor de vergunning voor onbepaalde tijd, wanneer hij nog steeds bescherming in Nederland nodig heeft.

Terug naar artikel