Depressiviteit

Depressiviteit wordt uitgedrukt in een score op een depressieschaal. Hoe hoger deze score, hoe depressiever iemand is. De score wordt berekend uit de 'Mental Health Inventory 5' ofwel 'MHI-5'. Dit is een internationaal veel gebruikt meetinstrument, bestaande uit 5 vragen die zijn opgenomen in het schriftelijke deel van de module 'Gezondheid’ uit het Permanent Onderzoek Leefsituatie van het CBS. De score op deze schaal blijkt in sterke mate samen te hangen met het hebben van depressieve gevoelens.

De MHI-5 betreft vragen die steeds betrekking hebben op hoe men zich in de afgelopen 4 weken voelde. Gevraagd is:
1. Voelde u zich erg zenuwachtig?
2. Zat u zo erg in de put dat niets u kon opvrolijken?
3. Voelde u zich kalm en rustig?
4. Voelde u zich neerslachtig en somber?
5. Voelde u zich gelukkig?
Iedere vraag heeft de volgende 6 antwoordcategorieën: voortdurend-meestal-vaak-soms-zelden-nooit.

De cijfers zijn ontleend aan de Gezondheidsenquête van het Permanent Onderzoek Leefsituatie (POLS). Omdat het een steekproefonderzoek betreft, hebben de cijfers een onnauwkeurigheidsmarge. Door acht jaar bij elkaar te nemen (2001 tot en met 2008) ontstaat een grotere steekproef waardoor nauwkeurigere uitspraken kunnen worden gedaan.

Terug naar artikel