Wetwijzigingen en instroombeperkende maatregelen arbeidsongeschiktheid

Als gevolg van de verandering in de ziektewet (ZW) per 1 januari 2004 zijn werkgevers vanaf 2004 verplicht om aan werknemers die na deze datum arbeidsongeschikt zijn geworden het loon gedurende twee jaar door te betalen. Daarvoor bedroeg deze wachttijd een jaar. Het aan-tal toegekende uitkeringen WAO nam daardoor in 2005 extra af.

Per 1 oktober 2004 zijn de regels waarmee de mate van arbeidsongeschiktheid wordt vastge-steld, verscherpt. De strengere regels gelden ook voor de toen reeds toegekende uitkeringen. Personen die op dat moment jonger waren dan 50 jaar kwamen daardoor voor herbeoordeling in aanmerking. Bij beëindiging van de uitkering zal de persoon actief naar werk moeten zoeken. Het UWV en CWI bieden daarbij ondersteuning.

Per 1 januari 2006 is de WAO vervangen door de WIA. De WAO blijft gelden voor personen die voor 1 januari 2004 arbeidsongeschikt zijn geworden. Veel meer dan bij de WAO staat bij de nieuwe wet werk (naar vermogen) voorop. Slechts aan degenen die werkelijk niet meer aan de slag kunnen, wordt inkomensbescherming geboden. Volledig ongeschikt is degene die niet meer dan 20 procent van het gewoonlijk verdiende loon kan verdienen. Duurzaam ongeschikt is degene bij wie op de lange termijn slechts geringe kans is op herstel. Gaan beide criteria niet op, dan is men gedeeltelijk arbeidsgeschikt. Anders dan bij de WAO moet de gedeeltelijk arbeidsgeschikte in de 36 weken voorafgaand aan het recht op uitkering minimaal 26 weken hebben gewerkt of een WW-uitkering hebben ontvangen.

Met ingang van 1 augustus 2004 is de Waz (Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstan-digen) afgeschaft. De doelgroep is daardoor voor de risico’s van langdurende arbeidsonge-schiktheid aangewezen op een particuliere verzekering. Voor degenen die al een uitkering hebben, blijft de Waz van kracht.

Terug naar artikel