Fijn stof

Fijn stof is een deeltjesvormige luchtverontreiniging (met uitzondering van zeezoutdeeltjes). Fijn stof dat wordt ingeademd kan gezondheidsklachten veroorzaken of verergeren, zoals luchtwegklachten of reeds bestaande hart- en vaatziekten. Voor de deeltjes met een doorsnede kleiner dan 10 micrometer (PM10) zijn europese normen opgesteld. Voor fijn stof (PM10) ) geldt in Europa een norm voor de jaargemiddelde concentratie van 40 microgram per kubieke meter en een norm voor de daggemiddelde concentratie van 50 microgram per kubieke meter. Deze laatstgenoemde norm mag maximaal 35 dagen per jaar worden overschreden.
Terug naar artikel