Centraal Bureau voor de Statistiek, Ga naar hoofdmenu / zoekveld.

HomeThema'sDossiersAllochtonenPublicatiesArtikelen en persberichten2010 > Overzicht

Allochtonen

29-12-2010Artikel Bevolkingstrends, 4e kwartaal 2010. Op 1 januari 2010 telde Nederland 16,6 miljoen inwoners. Een op de vijf inwoners behoort tot de allochtone bevolking. Dit artikel biedt een overzicht van de huidige omvang en samenstelling van de allochtone bevolking in Nederland waarbij de nadruk ligt op de niet-westerse groepen. Verder komen de ontwikkelingen in de immigratie en emigratie aan bod, met speciale aandacht voor kenmerken van niet-westerse emigranten. Daarna beschrijft dit artikel de kenmerken van allochtone huishoudens, met daarbij aandacht voor relatievorming en moederschap. Ten slotte komt de spreiding van de niet-westerse allochtonen in Nederland aan de orde. Auteurs: Han Nicolaas, Elma Wobma en Jeroen Ooijevaar

29-12-2010Artikel Bevolkingstrends, 4e kwartaal 2010. In de prognose 2010–2060, die het CBS in december 2010 publiceert, wordt een nieuwe methode gebruikt om het aantal geboorten van tweede generatie kinderen te schatten. Deze nieuwe methode is gebaseerd op veronderstellingen over het gedrag van eerste generatie allochtonen, van autochtonen en van tweede generatie allochtonen op het gebied van partnerkeuze en vruchtbaarheid. Om na te gaan hoe de nieuwe aanpak de uitkomsten beïnvloedt, is de prognose van 2008 herberekend. De westerse tweede generatie groeit volgens de nieuwe schatting minder snel, de niet-westerse tweede generatie sneller. Volgens de nieuwemethode zijn er in de toekomst meer niet-westerse tweede generatie allochtonen met één in Nederland geboren ouder dan eerder gedacht. Bij de westerse allochtonen komt dit aantal lager uit dan volgens de prognose uit 2008. Auteurs: Coen van Duin en Elma Wobma

22-12-2010Webmagazine In 2009 had bijna één op de tien levendgeborenen een alleenstaande moeder. Negen op de tien kinderen werden geboren bij een samenwonend paar.

20-12-2010Webmagazine Ongeveer de helft van de mbo‘ers leerde na het behalen van een diploma in 2008/’09 het volgend schooljaar nog verder op het mbo, meestal een niveau hoger.

20-12-2010Webmagazine In 2009 vestigden zich 13 duizend Polen in Nederland. Dat waren er duizend minder dan in 2008.

15-12-2010Webmagazine De arbeidsparticipatie van niet-westers allochtone moeders is aanzienlijk lager dan die van autochtone moeders. Toch zijn na 2006 ook steeds meer allochtone moeders aan het werk gegaan.

15-12-2010Persbericht In 2009 is de armoede in Nederland gestegen.

13-12-2010Webmagazine In 2009 zijn bijna 23 duizend personen door naturalisatie Nederlander geworden.

08-12-2010Artikel vakpers Sociaal Bestek, september 2010

08-12-2010Webmagazine In 2009 werden 2 636 kinderen geboren bij een moeder die jonger was dan 20 jaar. Het Nederlands geboortecijfer voor tieners behoort daarmee tot de laagste ter wereld.

01-12-2010Webmagazine In 2009 zijn in Nederland 30 duizend allochtonen gehuwd. Bij 9 procent van deze huwelijken kwam de partner naar Nederland om te trouwen.

29-11-2010Webmagazine Niet-westers allochtone werknemers in het bedrijfsleven hebben een lager uurloon dan hun autochtone collega’s. Opvallend is dat het verschil bij eerste generatie niet-westerse allochtonen kleiner is dan bij de tweede generatie.

25-11-2010Persbericht De in Nederland geboren niet-westerse allochtonen bepalen meer en meer het beeld van deze groep in onze samenleving. Al bijna de helft van de vier grootste niet-westerse herkomstgroepen (Turken, Marokkanen, Surinamers en Antillianen) is in Nederland geboren.

11-10-2010Artikel Bevolkingstrends, 3e kwartaal 2010

06-10-2010Webmagazine Bewoners van multiculturele buurten zijn relatief tevreden over het functioneren van de politie.

01-09-2010Artikel Sociaaleconomische trends, 3e kwartaal 2010

01-09-2010Webmagazine Het beheersen van het Nederlands speelt een belangrijke rol bij het zich Nederlander voelen van niet-westerse allochtonen. Ook het hebben van werk bevordert de identificatie met Nederland.

18-08-2010Webmagazine Eind 2009 ontvingen 1,4 miljoen personen een bijstands-, werkloosheids- of arbeidsongeschiktheidsuitkering. Dat is 12 procent van de bevolking van 15 tot en met 64 jaar.

16-08-2010Webmagazine In 2008 werden Marokkanen in vergelijking met andere herkomstgroepen het minst in het ziekenhuis opgenomen voor kanker en hart- en vaatziekten. De meeste opnamen voor hart- en vaatziekten deden zich voor bij Turken, gevolgd door Surinamers.

12-08-2010Persbericht Van midden 2009 tot midden 2010 groeide de bevolking met 83 duizend personen.

26-07-2010Webmagazine In de afgelopen jaren is het aantal inwoners uit een van de Oost-Europese EU-landen snel toegenomen. Het aandeel dat in de bijstand en de WW zit, is echter relatief klein.

12-07-2010Webmagazine In maart 2010 werkten in Nederland 100 duizend werknemers uit de Oost-Europese EU-landen. Dat zijn er 12 duizend meer dan een jaar eerder.

05-07-2010Artikel Bevolkingstrends, 2e kwartaal 2010. In 2009 zijn in Nederland bijna 15 duizend eerste asielverzoeken ingediend. Dit is 11 procent meer dan in 2008. Ruim de helft van de asielzoekers was afkomstig uit Irak of Somalië. In de 27 landen van de Europese Unie nam het aantal asielverzoeken in 2009 met 1,5 procent toe tot 261 duizend. Auteurs: Arno Sprangers en Han Nicolaas

14-06-2010Artikel Sociaaleconomische trends, 2e kwartaal 2010

31-03-2010Webmagazine Op 1 mei 2009 waren 152 duizend inwoners van Nederland niet verzekerd tegen ziektekosten. Dat is bijna evenveel als een jaar eerder.

30-03-2010Webmagazine Van de 25- tot 35-jarige hoogopgeleiden die geen onderwijs meer volgen, is bijna 94 procent aan het werk in 2009. Ook onder niet-westerse allochtone hoogopgeleiden is het aandeel dat werkt hoog (89 procent).

29-03-2010Artikel Bevolkingstrends, 1e kwartaal 2010. Niet-westerse allochtonen verhuizen naar wijken waar bijna 19 procent minder autochtonen wonen dan in wijken waar autochtonen naartoe verhuizen. Er is dus sprake van selectief verhuisgedrag. Circa twee derde van het verschil in verhuisresultaat kan statistisch worden toegerekend aan verschillen in achtergrondkenmerken als leeftijd, inkomen of gezinssituatie. Het resterend deel kan worden gezien als maximale schatting van voorkeuren voor wonen in wijken met een gewenste bevolkingssamenstelling. Het kan dan gaan om de wens te wonen dichtbij familie, vrienden of anderen van gelijke herkomst. Auteurs: Aslan Zorlu en Jan Latten

29-03-2010Artikel Bevolkingstrends, 1e kwartaal 2010. Van de ruim 38 duizend vluchtelingen met een verblijfsstatus die zich voor 2000 in Nederland vestigden, woonden op 1 januari 2008 nog bijna zeven op de tien in Nederland. De spreiding van deze vluchtelingen over Nederland wijkt af van die van de totale bevolking. Bijna de helft woonde in de stad, maar er zijn grote verschillen tussen de herkomstlanden. Auteurs: Nicol Sluiter en Frank van der Linden

22-03-2010Webmagazine Voor 30 procent van de kinderen tot twaalf jaar werd in 2008 de kinderopvangtoeslag aangevraagd. Surinaamse, Antilliaanse en Arubaanse ouders maakten het vaakst gebruik van deze regeling.

22-03-2010 De Monitor Diversiteit in het Jeugdbeleid is een onderdeel van het ZonMw-programma Diversiteit in het Jeugdbeleid. Het Centrum voor Beleidsstatistiek van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS-CvB) en het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) zijn door ZonMw gevraagd om de nulmeting van de Monitor Diversiteit in het Jeugdbeleid uit te voeren. De monitor beoogt verdere kennisontwikkeling en –verspreiding over het voorzieningengebruik in de jeugdsector door etnische groeperingen, en over de diversiteit van het personeel in de jeugdsector. Ook biedt de monitor informatie over de leefsituatie van jongeren, over aspecten als gezin, school, vrije tijd en arbeidmarkt. Het rapport ‘Opgroeien in diversiteit’ beschrijft de resultaten van de nulmeting van de monitor.

22-03-2010 De Monitor Diversiteit in het Jeugdbeleid is een onderdeel van het ZonMw-programma Diversiteit in het Jeugdbeleid. Het Centrum voor Beleidsstatistiek van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS-CvB) en het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) zijn door ZonMw gevraagd om de nulmeting van de Monitor Diversiteit in het Jeugdbeleid uit te voeren. De monitor beoogt verdere kennisontwikkeling en –verspreiding over het voorzieningengebruik in de jeugdsector door etnische groeperingen, en over de diversiteit van het personeel in de jeugdsector. Ook biedt de monitor informatie over de leefsituatie van jongeren, over aspecten als gezin, school, vrije tijd en arbeidmarkt. Dit rapport bevat de tabellenset en technische toelichting van de nulmeting van de monitor.

10-03-2010Artikel Sociaaleconomische trends, 1e kwartaal 2010

10-02-2010Persbericht In 2009 daalde de emigratie en steeg de immigratie. Mede daardoor heeft Nederland per saldo 92 duizend inwoners erbij gekregen, ruim 10 duizend meer dan in 2008.

10-02-2010Webmagazine In 2009 zijn in Nederland bijna 15 duizend eerste asielverzoeken ingediend. Dit is 11 procent meer dan in 2008. Ruim de helft van de asielzoekers was afkomstig uit Irak of Somalië.

08-02-2010Webmagazine De afgelopen jaren gaan steeds meer leerlingen met hun vmbo-diploma naar de havo. De overgang van havo naar vwo is daarentegen het afgelopen schooljaar iets gedaald.

05-02-2010 De niet-westerse derde generatie heeft ouders die in Nederland zijn geboren, maar minimaal één grootouder die is geboren in een niet-westers land. Het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu (VROM) heeft het Centrum voor Beleidsstatistiek van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS-CvB) gevraagd om een eerste verkennende studie te doen naar de omvang en maatschappelijke positie van de niet-westerse derde generatie op 1 januari 2008.

04-02-2010Persbericht Als gevolg van de economische crisis is de werkloosheid onder niet-westerse allochtonen in 2009 voor het eerst sinds 2005 weer toegenomen.

27-01-2010Webmagazine In 2008 werden niet-westerse vrouwen van de eerste generatie gemiddeld ruim een jaar later moeder dan in 1996. De gemiddelde leeftijd waarop autochtone vrouwen hun eerste kind kregen, steeg in die periode met bijna een half jaar.

20-01-2010Webmagazine In september 2009 telde ons land 117 duizend werknemers uit de Oost-Europese EU-landen. Dat zijn er 5 duizend meer dan een jaar eerder.

11-01-2010Artikel Bevolkingstrends, 4e kwartaal 2009. Sinds 1996 hebben zich ruim 1,3 miljoen eerste generatie allochtonen in Nederland gevestigd. Van hen bleef lang niet iedereen in Nederland wonen. Na zes jaar was 35 à 45 procent weer vertrokken. Een kwart van de immigranten die in 1996 als alleenstaande naar Nederland kwamen, woonde zes jaar later samen. Voor immigranten die zich zes jaar later in Nederland vestigden was dit aandeel gedaald naar een zesde. Van degenen die in 1996 of 2002 als paar zonder kinderen arriveerden, had een derde na zes jaar één of meer kinderen. Tussen de herkomstgroepen bestaan wat betreft samenwonen en kinderenkrijgen aanzienlijke verschillen. Auteurs: Kim de Bruin en Han Nicolaas

11-01-2010Artikel Bevolkingstrends, 4e kwartaal 2009