Centraal Bureau voor de Statistiek, Ga naar hoofdmenu / zoekveld.

HomeThema'sArbeid en sociale zekerheidPublicatiesArtikelen en persberichten2013 > Overzicht

Arbeid en sociale zekerheid

30-12-2013Artikel Sociaaleconomische trends 2013. Bedrijven met internationale activiteiten betalen hogere salarissen dan vergelijkbare bedrijven die zich op de binnenlandse markt richten. Ceteris paribus hebben het vallen onder buitenlandse zeggenschap, buitenlandse investeringen, in- en uitvoer van goederen en een hoge arbeidsproductiviteit een positieve invloed op het salaris. Veruit de belangrijkste verklaring voor salarisverschillen lijkt het opleidings- en kennisniveau van de werknemer te zijn. Toch verdienen werknemers van buitenlandse bedrijven gemiddeld bijna 7 procent meer dan gelijkgeschoolde collega’s bij vergelijkbare Nederlandse bedrijven.

30-12-2013Artikel Sociaaleconomische trends 2013. Tussen 2011 en 2012 veranderde ongeveer 15 procent van de werknemers van werkgever en/of beroep. Meestal veranderden werknemers van beroep bij dezelfde werkgever (6,7 procent van de werknemers) of veranderde men van beroep bij een andere werkgever (5,6 procent). Jonge werknemers, werknemers met een flexibel dienstverband en werknemers die nog niet zo lang in dienst zijn, gaan het vaakst bij een andere werkgever aan de slag. Werknemers met een hoog beroepsniveau veranderen relatief vaak van beroep bij dezelfde werkgever. Werknemers die van werkgever en/of beroep veranderen gaan er sterker in loon op vooruit dan werknemers die bij dezelfde werkgever in hetzelfde beroep blijven werken.

24-12-2013Conjunctuurbericht In het derde kwartaal van 2013 waren er 47 duizend banen van werknemers minder dan in het tweede kwartaal. Dit is een daling van 0,6 procent.

20-12-2013Artikel Het aantal banen was eind december 2012 in alle provincies lager dan een jaar eerder. Ook in bijna alle grootstedelijke agglomeraties verdwenen vorig jaar banen. Uitzondering waren de regio’s Apeldoorn, Utrecht en ’s- Hertogenbosch.

19-12-2013Persbericht De voor seizoeninvloeden gecorrigeerde werkloosheid nam in november 2013 met 21 duizend af en kwam uit op 653 duizend personen.

16-12-2013Webmagazine Tussen 2008 en 2012 is de werkloosheid onder laagopgeleiden meer gestegen dan onder middelbaar en hoogopgeleiden. De stijging was het grootstbij de laagopgeleiden met een technische of bouwkundige achtergrond.

10-12-2013Artikel In oktober 2013 heeft het CBS in een artikel verslag uitgebracht over de opbrengst van de Crisisheffing 2012. Inmiddels zijn de definitieve cijfers bepaald.Als gevolg van de correcties in de aangiftes is de totale opbrengst herzien tot 597 miljoen euro.

06-12-2013Conjunctuurbericht Eind september 2013 stonden er 94 duizend vacatures open. Dit zijn er 3 duizend meer dan eind juni. Het is de eerste stijging van het aantal vacatures in twee jaar.

02-12-2013Webmagazine In 2012 is het aantal personen binnen de werkzame beroepsbevolking met twee banen licht toegenomen tot 544 duizend. Personen met twee banen werkten gemiddeld twee uur per week meer dan degenen met één baan.

02-12-2013Webmagazine Het aantal personen dat deelneemt aan een re-integratietraject is tussen 2010 en 2012 met bijna 28 duizend afgenomen. Vooral minder jongeren kregen van een gemeente een aanbod voor re-integratie naar werk.

29-11-2013Conjunctuurbericht Het aantal uitzenduren in fase A steeg in het derde kwartaal met 0,5 procent ten opzichte van het tweede kwartaal van 2013. De bescheiden toename volgt op vijf kwartalen met een daling.

29-11-2013Persbericht Eind september ontvingen 402 duizend personen onder de AOW-gerechtigde leeftijd een bijstandsuitkering. Dat zijn er evenveel als een kwartaal eerder.

26-11-2013Artikel In 2011 waren er 543 duizend werknemers die een auto van de zaak hadden. Een op de vijf van deze werknemers werkte in de bedrijfstak handel.

25-11-2013Webmagazine Vrijwel alle werknemers gaven in 2012 aan een prettige sfeer op het werk belangrijk te vinden. Drie kwart vindt dat zelfs heel belangrijk. Ook goede leidinggevenden, goede werkzekerheid, interessant werk en een goed salaris vindt bijna iedereen belangrijk op het werk.

25-11-2013Webmagazine Het aandeel thuiswerkers is de afgelopen jaren gestegen tot bijna één op de drie in 2012. Daarnaast kon vorig jaar de helft van de werknemers regelmatig verlof opnemen wanneer men dat wilde en kon ruim één op de vijf regelmatig de eigen werktijden bepalen.

21-11-2013Persbericht De voor seizoeninvloeden gecorrigeerde werkloosheid nam in oktober 2013 met 11 duizend af en kwam uit op 674 duizend personen. Dat is 8,5 procent van de beroepsbevolking.

14-11-2013Persbericht Eind september stonden er, gecorrigeerd voor seizoeninvloeden, 94 duizend vacatures open. Dat zijn er 3 duizend meer dan een kwartaal eerder.

04-11-2013Webmagazine In 2012 werkte bij 54 procent van de paren met jonge kinderen de ene partner voltijd en de andere partner deeltijd. Dit is net zo veel als in 2008.

31-10-2013Artikel Sociaaleconomische trends. Themanummer Levensloop en generatie. In dit artikel wordt beschreven hoe individuele levenslopen zijn veranderd sinds 1945. Opeenvolgende geboortegeneraties gingen vaker ongehuwd samenwonen en stelden het ouderschap langer uit. Ook gingen ze vaker (echt)scheiden en hadden ze een hogere levensverwachting. Zowel onder mannen als vrouwen nam het gemiddelde onderwijsniveau toe, wel was de stijging bij vrouwen sterker dan bij mannen. Daarnaast steeg door de generaties heen ook de arbeidsdeelname van vrouwen fors.

31-10-2013Artikel Sociaaleconomische trends. Themanummer Levensloop en generatie. Vanaf de jaren zestig is de onderwijsdeelname van de Nederlandse bevolking sterk gestegen. Omstandigheden waaronder jonge mannen en vrouwen hun onderwijsloopbaan starten en vervolgens de stap naar de arbeidsmarkt maken, verschillen voor opeenvolgende geboortegeneraties. In dit artikel wordt de onderwijs- en beroepsloopbaan van de huidige generatie jongeren vergeleken met die van de jongeren uit de jaren zestig en zeventig.

31-10-2013Artikel Sociaaleconomische trends. Themanummer Levensloop en generatie. De beroepsloopbaan voor mannen en vrouwen is veranderd door de opeenvolgende generaties heen. Zo blijven mannen korter bij dezelfde werkgever en zijn ze minder uren per week gaan werken. Mannen uit de jongste generaties werken vaker als zelfstandige zonder personeel. Ook heeft er bij mannen een verschuiving plaatsgevonden van technische beroepen naar economisch-administratieve beroepen. Bij de vrouwen zijn de jongere generaties steeds meer gaan participeren op de arbeidsmarkt. Daarbij onderbreken ze minder vaak de beroepsloopbaan bij de geboorte van kinderen, waardoor ze nu langer bij dezelfde werkgever werken dan vroeger.

31-10-2013Artikel Sociaaleconomische trends. Themanummer Levensloop en generatie. De arbeidsparticipatie van 50- tot 65-jarigen is sinds de jaren negentig opgelopen. Dit komt in belangrijke mate door de instroom van jongere generaties vrouwen, die steeds vaker werken. Ook stromen in de jongere generaties steeds minder mannen tussen de 50 en 65 uit vanwege arbeidsongeschiktheid, en neemt het aandeel vrouwen dat voortijdig stopt met werken zonder daarna een uitkering te ontvangen af met de generaties.

31-10-2013Webmagazine Eind maart 2013 waren in Nederland bijna 1,8 miljoen mensen lid van een vakbond, 52 duizend minder dan een jaar eerder.

30-10-2013Webmagazine In 2012 waren 627 duizend jongeren die geen opleiding volgden aan het werk. Van hen had ongeveer 40 procent een flexibel contract. Tien jaar eerder was dat nog 24 procent.

29-10-2013Webmagazine Eind juni 2013 werden 818 duizend arbeidsongeschiktheidsuitkeringen verstrekt,,175 duizend minder dan eind december 2002, toen de hoogste stand ooit werd bereikt.

28-10-2013Webmagazine De crisisheffing 2012 heeft ruim 628 miljoen euro opgebracht. Deze heffing moet worden betaald over het loon boven 150 duizend euro. Ruim de helft van de opbrengst komt uit de financiële en zakelijke dienstverlening.

24-10-2013Artikel De omvang van de werkzame beroepsbevolking is in het derde kwartaal van 2013 opnieuw afgenomen. Doordat minder mensen zich vanuit de niet-beroepsbevolking aanboden op de arbeidsmarkt steeg de werkloosheid minder sterk. Het betrof vooral jongeren

17-10-2013Persbericht De voor seizoeninvloeden gecorrigeerde werkloosheid nam in september 2013 met 2 duizend toe en kwam uit op 685 duizend personen.

14-10-2013Webmagazine Onder werkenden met een medisch beroep is het aandeel 55-plussers hoger dan onder andere werkenden in de zorg. Sinds het begin van deze eeuw is de vergrijzing in de zorg sterker dan gemiddeld in andere sectoren.

10-10-2013Webmagazine In het derde kwartaal van 2013 zijn de cao-lonen met 1,2 procent gestegen vergeleken met een jaar eerder. Deze toename is iets minder dan in de voorgaande kwartalen. De stijging ligt bovendien nog steeds ruim onder de inflatie, die in het derde kwartaal 2,8 procent bedroeg.

09-10-2013Artikel Van degenen die in 2012 werkloos waren, was 51 procent dat drie maanden later nog steeds. Bij hoogopgeleiden is dit aandeel hoger dan bij laagopgeleiden, omdat van de laagopgeleide werklozen een groter deel niet meer actief op de arbeidsmarkt is, terwijl hoogopgeleiden vaker blijven zoeken naar en beschikbaar zijn voor een baan.

08-10-2013Conjunctuurbericht De vacature-indicator geeft een snelle indicatie over het verdere verloop van de vacatures in het bedrijfsleven. Deze indicator verbeterde in augustus.

30-09-2013Artikel Sociaaleconomische trends: In 2012 zijn de cao-lonen per uur, inclusief bijzondere beloningen, met 1,4 procent gestegen. Bij de sector overheid zijn de lonen in 2012 met 0,7 procent het minst toegenomen. Vooral de loonstijgingen bij de bedrijfstakken onderwijs en openbaar bestuur bleven achter. In de bedrijfstakken industrie en bouwnijverheid stegen de lonen met 1,8 procent het hardst. In 2012 stegen de loonkosten meer dan de cao-lonen. Dit komt vooral door de stijging van de werkgeversbijdrage voor de werkloosheidswet, de pensioenpremies en de wijzigingen in de ziektekosten.

25-09-2013Artikel De arbeidsdeelname van niet-westerse vrouwen van 25 tot 65 jaar die in Nederland zijn geboren, is even hoog als die van autochtone vrouwen. Bovendien werkt vooral deze tweede generatie vaker voltijds dan autochtone vrouwen.

24-09-2013Conjunctuurbericht In het tweede kwartaal van 2013 waren er 137 duizend banen van werknemers minder dan in dezelfde periode van 2012. Dit is een afname van 1,7 procent.

24-09-2013Webmagazine Eind 2011 telde Nederland 367 duizend personen met een bijstandsuitkering. Ruim 28 duizend van hen vonden in 2012 een baan. Dat is nog geen 8 procent.

19-09-2013Persbericht De voor seizoeninvloeden gecorrigeerde werkloosheid nam in augustus 2013 af en kwam uit op 683 duizend personen.

16-09-2013Webmagazine Van alle personen die in het eerste kwartaal van 2013 nog tot de werkzame beroepsbevolking behoorde, zaten er een kwartaal later ruim 150 duizend zonder werk. Als belangrijkste reden hiervoor noemde twee derde het vervallen van werk of het aflopen van een tijdelijk contract.

06-09-2013Conjunctuurbericht De vacature-indicator geeft een snelle indicatie over het verdere verloop van de vacatures in het bedrijfsleven. Deze indicator verbeterde in augustus

30-08-2013Conjunctuurbericht Het aantal uitzenduren in fase A daalde in het tweede kwartaal van 2013 met 1,6 procent ten opzichte van het eerste kwartaal. Het is het vijfde achtereenvolgende kwartaal met een daling.

30-08-2013Artikel In de periode 1996-2012 is het ziekteverzuimpercentage het laagst in 2012, in dat jaar komt het uit op 4,0 procent.

30-08-2013Persbericht Eind juni ontvingen 400 duizend personen onder de AOW-gerechtigde leeftijd een bijstandsuitkering.

14-08-2013Persbericht Eind juni stonden er, gecorrigeerd voor seizoeninvloeden, 91 duizend vacatures open. Dat zijn er 6 duizend minder dan een kwartaal eerder.

14-08-2013Persbericht De voor seizoeninvloeden gecorrigeerde werkloosheid nam in juli 2013 toe met 19 duizend en kwam uit op 694 duizend personen.

05-08-2013Webmagazine In 2012 liepen 478 duizend werknemers lichamelijk letsel of geestelijke schade op door een ongeval tijdens het werk. Het betrof 7 procent van alle werknemers. In de horeca en in de bouw gebeuren de meeste ongevallen.

31-07-2013Artikel In 2012 waren er 179 duizend oudere werklozen (45 tot 65 jaar). Zij doen er doorgaans langer over om een baan te vinden dan jongere werklozen. Het opleidingsniveau speelt nauwelijks een rol bij de verwachte baanvindduur van ouderen, wel hoe lang ze al werkloos zijn.

31-07-2013Artikel Sociaaleconomische trends: De afgelopen tien jaar duurde het voor oudere werklozen aanmerkelijk langer om een baan te vinden dan voor jongere werklozen. In 2012 had 34 procent van de in totaal 179 duizend werklozen van 45 tot 65 jaar een verwachte baanvindduur van twee jaar of langer. Bij werklozen van 25 tot 45 jaar was dat 18 procent en bij jonge werklozen van 15 tot 25 jaar 8 procent.

18-07-2013Persbericht De voor seizoeninvloeden gecorrigeerde werkloosheid nam in juni 2013 toe met 16 duizend en kwam uit op 675 duizend personen. Dit blijkt uit de nieuwste cijfers van het CBS.

12-07-2013Webmagazine De werkloosheid onder hoogopgeleide mannen van 25 tot 35 jaar is na 2009 aanzienlijk gestegen. In 2012 was ruim 6 procent van hen werkloos, bijna twee keer zoveel als onder hoogopgeleide jonge vrouwen.

05-07-2013Conjunctuurbericht De vacature-indicator geeft een snelle indicatie over het verdere verloop van de vacatures in het bedrijfsleven. Deze indicator verbeterde van mei op juni iets. Ook in april en mei was er een lichte verbetering.

03-07-2013Artikel De netto-arbeidsparticipatie in Caribisch Nederland varieerde in 2012 van bijna 73 procent op Bonaire tot ruim 64 procent op Saba. De werkloosheid lag er iets lager dan in Europees Nederland.

25-06-2013Webmagazine In het eerste kwartaal van 2013 werden 143 duizend personen werkloos die in het vierde kwartaal van 2012 nog een baan hadden. Vooral werknemers met een flexibele arbeidsrelatie werden werkloos.

20-06-2013Persbericht De voor seizoeninvloeden gecorrigeerde werkloosheid nam in mei 2013 toe met 9 duizend en kwam uit op 659 duizend personen.

07-06-2013Webmagazine Eind 2011 werkte bijna 56 procent van de werknemers in een andere gemeente dan waar zij woonden. Vooral de grotere steden trekken veel forenzen. De helft van de trajecten met de meeste forenzen voert naar Amsterdam

07-06-2013Conjunctuurbericht Eind maart 2013 stonden 97 duizend vacatures open. Het aantal vacatures nam de laatste twee jaar gestaag af.

31-05-2013Persbericht Eind maart ontvingen 390 duizend personen onder de AOW-gerechtigde leeftijd een bijstandsuitkering. Dat zijn er 11 duizend meer dan een kwartaal eerder.

28-05-2013Persbericht Adviseurs, ict’ers, bouwvakkers en andere zelfstandigen zonder personeel die eigen arbeid of diensten aanbieden, zijn vooral vanwege de uitdaging aan de slag gegaan als zelfstandige. Ook willen deze zogenaamde ‘nieuwe’ zzp’ers vaak zelf hun werktijden kunnen bepalen. Hun tevredenheid daarover is groot.

27-05-2013Webmagazine Eind december 2012 werden 340 duizend werkloosheidsuitkeringen verstrekt. Dat zijn er ruim anderhalf keer zo veel als vijf jaar eerder. Er waren vooral meer mannen die een WW-uitkering ontvingen. Mede door het inkorten van de maximale duur van de WW, nam het aandeel van 55- tot 65-jarigen in de WW-uitkeringen af tot 25 procent.

23-05-2013Webmagazine In 2012 gingen in Nederland 219 duizend arbeidsdagen verloren. Dat is het hoogste aantal sinds 2002.

21-05-2013Webmagazine Eind januari 2013 werden er ruim 3,1 miljoen AOW-uitkeringen verstrekt. Dit zijn er bijna 12 duizend minder dan in december 2012. Dit komt door het verhogen van de AOW-leeftijd met één maand per 1 januari 2013.

17-05-2013Persbericht Het aandeel werknemers met een flexibele arbeidsrelatie is toegenomen van 12 procent (2001) tot 16 procent (2012) van de werkzame beroepsbevolking.

15-05-2013Artikel Vanaf de tweede helft van 2012 is de werkloosheid sterk opgelopen. Mensen kunnen werkloos raken doordat ze hun baan verliezen, maar er worden ook mensen werkloos die eerder niet tot de beroepsbevolking behoorden. De recente toename van de werkloosheid hangt echter vooral samen met de grotere toestroom in werkloosheid door baanverlies.

15-05-2013Persbericht De voor seizoeninvloeden gecorrigeerde werkloosheid nam in april 2013 toe met 7 duizend en kwam uit op 650 duizend personen.

15-05-2013Persbericht Eind maart stonden er, gecorrigeerd voor seizoeninvloeden, 97 duizend vacatures open. Dat zijn er 5 duizend minder dan een kwartaal eerder.

07-05-2013Persbericht Steeds meer werknemers maken zich zorgen over het behoud van hun baan. Deze zorgen zijn het grootst bij 50  tot 60 jarige werknemers.

06-05-2013Webmagazine De werkloosheid volgens internationale definitie lag in Nederland in maart op 6,4 procent. Dit is hoger dan in Duitsland, waar het werkloosheidspercentage 5,4 bedroeg. Tot september 2012 was de werkloosheid in Nederland lager dan in Duitsland.

06-05-2013Artikel Sociaaleconomische trends: Verschillende uitgangspunten leiden tot andere afbakeningen van de beroepsbevolking. In CBS-publicaties over de werkloze en de werkzame beroepsbevolking staat arbeid als sociaal verschijnsel centraal. De internationale richtlijnen van de ILO gaan uit van de productiefactor arbeid. Ook hierover maakt het CBS cijfers. Volgens de internationale richtlijnen ligt de werkloosheid in Nederland lager, terwijl het aandeel van jongeren in de werkloosheid hoger is.

25-04-2013Artikel Zelfstandigen zonder personeel hebben vanaf 2010 steeds vaker een Verklaring Arbeidsrelatie van de belastingdienst. Vooral in de bouwsector en onder starters nam het gebruik van deze verklaring sterk toe.

18-04-2013Persbericht De voor seizoeninvloeden gecorrigeerde werkloosheid nam in maart 2013 toe met 30 duizend en kwam uit op 643 duizend personen. Dit blijkt uit de nieuwste cijfers van het CBS.

10-04-2013Webmagazine De gemiddelde leeftijd van de werkzame beroepsbevolking is in 2012 verder opgelopen tot 41,4 jaar. Dat is ruim vijf jaar hoger dan in 1990. Werknemers zijn gemiddeld jonger dan zelfstandigen, maar zij vergrijzen sneller.

09-04-2013Webmagazine In het eerste kwartaal van 2013 zijn de cao-lonen met 1,8 procent gestegen. De loonstijging is hiermee op het hoogste punt uitgekomen sinds eind 2009. De stijging ligt nog wel ruim onder de inflatie.

05-04-2013Conjunctuurbericht De vacature-indicator geeft een snelle indicatie over het verdere verloop van de vacatures. Deze indicator was in maart vrijwel hetzelfde als in februari.

04-04-2013Webmagazine In 2011 is de gemiddelde jaarbonus van werknemers met 5 procent gestegen. In de delfstoffenwinning en in de financiële dienstverlening werd de hoogste gemiddelde bonus uitbetaald.

29-03-2013Conjunctuurbericht In het vierde kwartaal van 2012 waren er 89 duizend banen van werknemers minder dan in dezelfde periode van 2011. Dit is een afname van 1,1 procent. Ook in de eerste drie kwartalen was het aantal banen lager dan een jaar eerder. Het banenverlies is in de loop van het jaar groter geworden.

21-03-2013Persbericht De voor seizoeninvloeden gecorrigeerde werkloosheid nam in februari 2013 toe met 21 duizend en kwam uit op 613 duizend personen.

18-03-2013Webmagazine Het aandeel 60- tot 65-jarigen dat werkt is de afgelopen tien jaar meer dan verdubbeld. In 2012 nam het verder toe.

14-03-2013Webmagazine In 2011 verdiende een werknemer per baan een gemiddeld jaarloon van 31 duizend euro. Voor 145 duizend werknemersbanen in Nederland gaf het loonstrookje van 2011 een salaris aan van 100 duizend euro of meer.

13-03-2013Webmagazine In 2012 is de werkloosheid in alle provincies toegenomen. Flevoland, Zuid-Holland en Groningen vormen de top drie met het hoogste werkloosheidspercentage.

08-03-2013Conjunctuurbericht Eind december 2012 stonden 101 duizend vacatures open. Dit zijn er 7 duizend minder dan eind september.

04-03-2013Artikel Sociaaleconomische trends: Als het aantal mensen dat werkloos wordt groter is dan het aantal werklozen dat er in slaagt weer aan het werk te komen of zich terugtrekt van de arbeidsmarkt, neemt de werkloosheid toe. In de periode 2004-2011 werden fluctuaties in de werkloosheid meer door de instroom dan door de uitstroom bepaald. Zowel de kans om werkloos te worden als de kans om weer aan het werk te gaan, hangen samen met leeftijd en opleidingsniveau.

28-02-2013Conjunctuurbericht Het aantal uitzenduren in fase A daalde in het vierde kwartaal met bijna 1 procent ten opzichte van het derde kwartaal. In de twee voorgaande kwartalen daalde het aantal uitzenduren ook.

28-02-2013Persbericht Eind december 2012 werden er 325 duizend bijstandsuitkeringen aan personen tot 65 jaar verstrekt.

21-02-2013Persbericht De voor seizoeninvloeden gecorrigeerde werkloosheid nam in januari 2013 toe met 21 duizend en kwam uit op 592 duizend personen.

20-02-2013Webmagazine Na jaren van daling is de afhankelijkheid van bijstand onder alleenstaande ouders sinds 2008 toegenomen. Deze toename vond voornamelijk plaats bij alleenstaande ouders met een niet-westerse achtergrond.

14-02-2013Conjunctuurbericht In het vierde kwartaal van 2012 waren er 93 duizend banen van werknemers minder dan in dezelfde periode van 2011. Dit is een afname van 1,2 procent.

14-02-2013Persbericht Eind 2012 stonden er, gecorrigeerd voor seizoeninvloeden, 101 duizend vacatures open.

08-02-2013Persbericht In 2012 waren er 128 duizend niet-westerse allochtonen en 315 duizend autochtonen werkloos. Hiermee is de werkloosheid verder opgelopen.

04-02-2013Webmagazine Winkelbediende en vakkenvuller zijn de populairste bijbanen van onderwijsvolgende jongeren. Onder jongens komt vakken vullen het meest voor, bij  meisjes staat winkelbediende op nummer één.

04-02-2013Webmagazine De afgelopen vijf jaar is het aandeel personen met WW en met bijstand toegenomen. Bij de WW is het 77 procent hoger. In de Randstad was de toename relatief groot. De bijstand nam in de periode 2008-2012 met 20 procent veel minder snel toe.

25-01-2013Artikel Sociaaleconomische trends, 4e kwartaal 2012

25-01-2013Artikel Sociaaleconomische trends, 4e kwartaal 2012

25-01-2013Artikel Sociaaleconomische trends, 4e kwartaal 2012

25-01-2013Artikel Sociaaleconomische trends, 4e kwartaal 2012

24-01-2013Webmagazine Een deel van de Nederlandse sociale uitkeringen wordt uitgekeerd buiten Nederland. Dit komt het meest voor bij de AOW, waarvan 10 procent naar het buitenland gaat.

21-01-2013Webmagazine Mannen hebben steeds vaker een deeltijdbaan. Begin 2001 werkte 12 procent van de mannen in de werkzame beroepsbevolking in deeltijd, in het derde kwartaal van 2012 was dat 17 procent.

17-01-2013Persbericht De voor seizoeninvloeden gecorrigeerde werkloosheid nam in december 2012 toe met 19 duizend en kwam uit op 571 duizend personen.

17-01-2013Artikel Het werkloosheidspercentage kwam in 2012 uit op 6,4. Een jaar eerder was dat nog 5,4. Zowel bij mannen als bij vrouwen is de werkloosheid toegenomen.

16-01-2013Webmagazine De gemiddelde leeftijd waarop werknemers met pensioen gaan, is in 2012 verder opgelopen tot 63,6 jaar. Dat is een half jaar hoger dan in 2011

10-01-2013Webmagazine In 2012 zijn de cao-lonen met 1,6 procent gestegen en dat is 0,5 procentpunt meer dan in 2011. De inflatie kwam in 2012 uit op 2,5 procent en ligt hiermee al tweeënhalf jaar boven de cao-loonstijging.

09-01-2013Conjunctuurbericht De vacature-indicator geeft een snelle indicatie over het verdere verloop van de vacatures. Deze indicator was in december vrijwel gelijk aan die in oktober en november. Er zijn meer pessimisten onder de ondernemers dan optimisten.